အမွတ္ (၅၆) ၊ ေလးေဒါင္႔ကန္လမ္း ၊ သကၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္

Room Type (MB-1 BR-1)

Pile Foundation

New Elevator (24 Hour)

Own Meter

Kitchen Counter (မီးဖိုခံု + steel basin)

မီးဖိုေခ်ာင္ေႀကြၿပားခင္း/နံရံ (၅) ေပထိေႀကြၿပားကပ္

ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ နံရံအၿပည္႔နွင္႔ အခင္းေႀကြၿပား

ဧည္႔ခန္းမ်ားႏွင္႔ အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ကိုရီးယားပါေကးခင္းေပးၿခင္း

Underground Tank

Overhead Tank

Basement Car parking

Transformer, Generator