အမွတ္ (၃၀) ေမ႑ကလမ္း ၊ တာေမြ

Room Type – MB-1 , BR-1

Pile Foundation

Own Meter/Own Motor

Underground Tank/Over Head Tank

Kitchen Counter ဂရင္းႏိုက္ႏွင္႔ steel basin

ကိုရီးယားပါေကးခင္းၿပီး

မီးဖိုေခ်ာင္ေႀကြၿပားခင္း/နံရံၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္

ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ နံရံအၿပည္႔နွင္႔ အခင္းေႀကြၿပား