အမွတ္ (၂၇ခ) ရြာမေက်ာင္းလမ္း လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္

Room – (34’x46′) – (MB-1, BR-2)+ Maid Room

Pile Foundation

Ground Floor Car Parking

New Elevator (24 Hour)

Transformer , Generator

Own Meter

Underground Tank/ Overhead Tank

Kitchen Counter (မီးဖိုခံု + စတီးေဘစင္)

Kitchen Room (နံရံၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္ ၊ ေႀကြၿပားခင္း)

အိမ္သာ ၊ေရခ်ိဳးခန္း (နံရံၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္ ၊ ေႀကြၿပားခင္း)

ဧည္႔ခန္း ၊အိပ္ခန္းမ်ား (ပါေကးခင္း)

မ်က္ႏွာႀကက္ကို ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ္မ်ားၿဖင္႔ အလွဆင္ၿခင္း

အဆင္႔ၿမင္႔ၿပင္ဆင္ၿပီး