အမွတ္ (၁၃) ကံေကာ္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္

Room – 1400 sq.ft – (MB-1, BR-2) Store + Laundry

Pile Foundation

Ground Floor Car Parking

New Elevator (24 Hour)

Transformer , Generator

Own Meter

Underground Tank/ Overhead Tank

Kitchen Counter (မီးဖိုခံု + စတီးေဘစင္)

Kitchen Room (နံရံၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္ ၊ ေႀကြၿပားခင္း)

အိမ္သာ ၊ေရခ်ိဳးခန္း (နံရံၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္ ၊ ေႀကြၿပားခင္း)

ဧည္႔ခန္း ၊အိပ္ခန္းမ်ား (ပါေကးခင္း)

မ်က္ႏွာႀကက္ကို ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ္မ်ားၿဖင္႔ အလွဆင္ၿခင္း